Vanuit het bestuur willen wij u graag de volgende informatie meegeven 
 

Aanmelden

Elk nieuw lid mag 2 keer kennismaken bij de les van zijn of haar keus. Daarna besluit hij/zij wel of niet over te gaan tot een lidmaatschap. Aanmelding geschiedt door inschrijving d.m.v. het inschrijfformulier. Stuur dit ondertekend naar de ledenadministratie in uw woonplaats. Dit lidmaatschap ga je aan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.

 

Afmelden

Opzeggen is 2 maal per jaar mogelijk. Vóór 1 juli en vóór 1 januari. Opzeggingen moeten schriftelijk bij de ledenadministratie worden ingediend.

 

Contributie

De contributie wordt 4 keer per jaar via een automatische incasso waarvoor u gevraagd wordt een machtiging te ondertekenen. Op ledenadministratiepagina staan de meest recente tarieven.

 

Collectieve Verzekering

Sportbeoefening is niet altijd zonder gevaar. Al bij de KNGU aangesloten verenigingen participeren in een door de bond afgesloten collectieve ongevallenverzekering en een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
De verzekering bestaat uit twee rubrieken:
1. Uitkering bij overlijden
2. Uitkering bij blijvende invaliditeit
Naast de ongevallenverrekening participeren wij in een WA-verzekering. De premies worden betaald uit de bondscontributie.

Op de helpdesk van de KNGU-site, rubriek Verzekeringen, staan tal van vragen en antwoorden m.b.t. verzekeringen.Ook kunt u hier schademeldingsformulieren downloaden.


Wij wensen u veel sportplezier.
Het bestuur